Łączymy osoby potrzebujące, z osobami chętnymi do pomocy

Fundacja Usług Społecznych GOEL skupia osoby, które mają wigor, siły i chęć brać czynny udział w życiu drugiego człowieka, któremu tych sił już brakuje. 

GOEL_hero
GOEL_hero

Nasi partnerzy:

GOEL_asystent

Chcesz pomagać innym? Zostań opiekunem, asystentem osoby niepełnosprawnej albo wolontariuszem!

Wiek, w jakim jesteś nie ma znaczenia. Liczą się tylko dobre chęci i otwarte serce. Podziel się swoim czasem z tymi, którzy potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Możesz zyskać przyjaciół, spędzić miłe chwile, ale przede wszystkim okazać wsparcie tym, którzy na nie czekają.

A może potrzebujesz wytchnienia w opiece nad bliskimi?

Opieka nad najbliższymi to piękny i szlachetny dar, ale również wymagająca i wyczerpująca praca. W tym poświęceniu nie zapominaj także o sobie. Skorzystaj z bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej, by zregenerować siły i odpocząć.

To świadczenie doraźnej, czasowej pomocy, w celu zapewnienia Tobie wsparcia. Umożliwi Ci to podjęcie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.

GOEL_wytchnienie

Fundacja GOEL zrzesza wolontariuszy i zatrudnia asystentów w celu zabezpieczenia potrzeb osób zależnych i niepełnosprawnych

Organizujemy szkolenia. Prowadzimy kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dla wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Najczęściej zadawane pytania

Wiemy, że możesz mieć wiele pytań. Może w tym miejscu znajdziesz na nie odpowiedź? A jeśli nie, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde.

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Tak, program nie określa ilości osób świadczących usługi asystenta na rzecz jednej osoby niepełnosprawnej. Realizując program należy kierować się przede wszystkim szeroko pojętym dobrem jego uczestników.

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Fundacja GOEL powstała z potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

Jest to możliwe poprzez rozwijanie usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy Czerwieńsk. Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie wyrównywania szans tych osób i rodzin.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Usług Społecznych GOEL
ul. Słoneczna 5
66-016 Czerwieńsk

NIP 9731081029
REGON 520190535

Skip to content